В ос­нов­ній про­гра­мі КЛБІ-2021:

— лек­ції о. Ми­ко­ли Де­ни­сен­ка (Валь­па­раї­со, Ін­ді­ана), Олек­санд­ра Фі­ло­нен­ка (Хар­ків), м. Юдит Гер­манста, о. Вік­то­ра Юді­на (Лу­вен, Бель­гія), Юлії Мат­вє­євої (Хар­ків), Юлії Він­то­нів (Львів);

— ве­бі­нар «Етос і шлях Пат­рі­ар­ха Вар­фо­ло­мія» (20.07, вів­то­рок) нав­ко­ло ук­ра­їн­сько­го ви­дан­ня кни­ги «Пат­рі­арх Вар­фо­ло­мій. Апос­толь­ська мі­сія. Про­ро­че ба­чен­ня» за учас­ті ав­то­ра, ар­хі­дия­ко­на Все­лен­сько­го Прес­то­лу о. Іоа­на Хри­сав­гі­са (Мен, США), Кос­тян­ти­на Сі­го­ва, Лі­дії Ло­зо­вої, Да­ри­ни Мо­ро­зо­вої, Оле­ни Го­луб, Іго­ря Мял­ков­сько­го, Вя­чес­ла­ва Гор­шко­ва, Юрія Чор­но­мо­рець (мо­де­ра­тор — Геор­гій Ко­ва­лен­ко);

чо­ти­ри пре­зен­та­ції но­вих ви­дань:

— ро­сій­сько­го пе­рек­ла­ду кни­ги аме­ри­кан­сько­го бо­го­сло­ва Арі­сто­те­ля Па­па­ні­ко­лау (Бос­тон-Нью-Йорк) «Міс­тич­не як по­лі­тич­не. Де­мо­кра­тія і не-ра­ди­каль­на ор­то­док­сія» за учас­ті ав­то­ра та пе­ре­кла­да­ча — Оле­ксан­дра Кир­лє­же­ва (19.07, по­не­ді­лок);

— ук­ра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду кни­ги фран­цузь­ко­го пас­то­ра Ан­дре Трок­ме «Ісус Хрис­тос і не­на­силь­ниць­ка ре­во­лю­ція» (21.07, середа) за учас­ті Ро­ма­на Со­ло­вія (Львів), о. Бог­да­на Огуль­чан­сько­го (Київ), о. Геор­гія Та­ра­ба­на (Суми);

— ук­ра­їн­ської мо­но­гра­фії Да­ри­ни Мо­ро­зо­вої «По­ка­жи ме­ні лю­ди­ну. Ан­тро­по­ло­гія Ан­тіо­хій­ської шко­ли та її спад­щи­на у Київ­ській тра­ди­ції» (22.07, четвер) за участі о. Соф­ро­нія Тю­тюн­ни­ка (Ні­жин), Іго­ря Са­ци­ка (Луцьк), Еду­ар­да Берд­ни­ка (Львів);

— ук­ра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду кни­ги По­ля Ку­тюр’є «Мо­лит­ва та єд­ність хрис­ти­ян: Еку­ме­ніч­ний за­по­віт» (24.07) за учас­ті о. Олек­сія Стру­ве (Па­риж) та Оль­ги Вох (Па­риж);

а та­кож се­мі­нар «Свя­те Пись­мо про мир, не­на­силь­ство і при­ми­рен­ня» (20.07) з о. Пет­ром Ок­та­бою (Ки­їв), Га­ли­ною Тес­люк (Львів), Анд­рі­єм Са­бі­ні­чем (Львів).

Мо­ви — ук­ра­їн­ська, ро­сій­ська, ан­глій­ська і ні­мець­ка (з пе­ре­кла­дом).

У про­гра­мі ниж­че вка­за­на мо­ва за­хо­ду чи мо­ва пе­ре­кла­ду.

Де­таль­ну про­гра­му, ре­єстра­цій­ну фор­му (зов­сім прос­ту!) та кноп­ку для по­жерт­ви ви знай­де­те в ого­ло­шен­ні на сай­ті ETHOS.Чекаємо на вас!

Видавництво “Дух і Літера”

джерело